mercoledì 30 novembre 2011

BEPUT CINISITI


Tal curtîl, platât intun cjanton, al è un armelinâr in flôr. Al à la etât de cjase, su la cincuantine, che a son anons, tratantsi di un armelinâr.
Al è un misteri ce maniere che al rive adore a rezi la ramaçade cun dut il so fueam, massime tai burlaçs e aiarons estîfs.
Il tronc al è dut carulît, scjarnât, çondar, roseât di bestiis e timpessis, scunît e puartât vie dai agns, che si ten sù dome cu la scusse. Ma al è florît distès, tal so cjanton.
“Sêtu, Beput!” jo i dîs al armelinâr, passant par li, tal viodilu content che al cjale adalt.
Beput Cinisiti al jere un paisan, achì, piçul, suiât ancje lui dai agns, atîf, pront tal tignî cont dutis lis piçulecis de vite, capitadis par intop sot man, e gjoldi il lôr savôr fin l’ultime gote di vitalitât, come tun bussulut di sgnape che lui al produseve di scuindon te arie.
Mê agne Taresine lu veve clamât, un dopomisdì, a puartâi cjase di campagne un cjaruç di fassuts di lens. Alore, cumò, Beput al è su la tiezie che ju met in tasse. Sul cjar, mê agne Taresine jai da sù a mê mari su la trombe e mê mari jai da sù a Beput Cinisiti intent a intassâju su la tiezie.
Ma cenolè, juste cuant che ju veve ducj intassâts, a vore finide, no si sdrumie la tasse parsore di Beput, picinin, minût, scarmulin, sapulît sot i fassuts, che nissun lu cjate, nissun lu viôt, e mê mari e agne Taresine lu dan, dit e fat, par muart.
“Bepo, sêtu fat mâl?” e dîs une, dute vaiulinte.
“Beput, dulà sêtu?” e dîs chê altre, te disperazion.
“Clamaitlu Cinisiti!” e dîs intal curtîl une sô gneçute, puartade daûr par companie.
“Al è muart Bepo!” a berlin alore mê agne Taresine e mê mari, une sul cjaruç e chê altre su la trombe.
“Cuâl Bepo?” e dîs une femine, passant pe strade.
“Cinisiti, po!” a vosin lôr.
In chel, si viôt a movisi un fassut e vignî fûr, biel planc, la muse di Beput.
“Dulà ise la mê barete?” dissal lui, che al veve pierdude la barete inienfri i lens e lôr dôs àn scugnût fâ passâ dute la tasse, par cjatâje.
Darest, nol veve nancje une sgrassade e, pacjific, al à fate tal curtîl une pipade.
“Ten dûr, Beput!” jo i dîs al armelinâr, passant par li, tal viodi lis sôs rosutis cjalâ dutis contentis il soreli, cu la bocje vierte.
Storiute de buinegnot n. 14
di Ivano Urli

lunedì 28 novembre 2011

CUI SÊSTU?


Lise o Carmen?
Al è cualchidun che mi ten la man. Cualchidune.
O soi dismot.
No vuei dismovimi.
O ai mâl.
No vuei cjalâ.
Une gusele inta man drete, une canule drenti intal nâs, cuissà ce altri!
No vuei il mâl, no vuei vê mâl.
Il mâl al è li, pront a saltâmi adues. Baste che o vierzi i voi. No vuei. Mior tignîmi il mâl di prime, mi ten il mâl di prime, sior dotôr, mi ten il gno cûr mat, il so bati ledrôs, i mancjaments, il flât che nol torne, dut o mi ten, dut chel che o vevi prime di jentrâ inte sale operatorie, ma no stait metimi lis mans intôr, no stait a vierzimi lis cuestis. No stait a fâmi chest mâl.
Za fat.
Carmen o Lisute?
Mi àn viert. A àn di vêmi viert. Lis cuestis e il cûr. Ma i voi no, no vuei.
Mi dûl intal cuel, no pues gloti, la schene, la schene e je daûr a crevâsi. E nol è ancjemò nuie, rimpet a chel che al à di vignî!
No vuei dismovimi, cuissà cetant mâl intal pet! No vuei, no vuei! Il mâl al è li, pront a saltâmi intor, apene che o vierzarai i voi al mi saltarà intor e al tacarà a molâ jù martieladis sulis cuestis, mi pâr za di sintîlis! E daûr des martiealadis e je platade une altre robe, une robe che no vuei savê, no vuei dismovimi, Lise o Carmen?
No soi dismot.
No ai vierts i voi.
Fin che i voi a son sierâts il mâl no mi gafe. E nancje chê altre robe, chê platade lì daûr. Carmen o Lise?
-...l’efiet al è par finîsi...-
Cui fevelial? Cui aial dit che... Cui ise culì dongje?
Ah, sì. L’infirmîr. Magari un dotôr. No je mighe operazion di pôc la mê! A cûr viert! Nuie maravee se al è un dotôr vignût chì a viodi ce maniere che o voi.
Ma cun cui? Cun cui fevelial, nol fevelarà mighe di bessôl?
No vuei savê! No vuei vierzi i voi! No vuei savê cui che al mi ten la man.
Cui mi tegnie la man?
Al è par chel che no vuei sveâmi dal dut, par no savê.
No par vie dal mâl. Chel, aromai, mi tocje, o ai di supâmilu su dut, gote par gote, nol è nuie ce fâ.
Ma savê cui che al è daûr a tignîmi la man... chel no, no vuei.
No vuei savê cui che mi ten la man.
Se o pensi (ma se o pensi, al vûl dî che o soi cussient, che o soi dismot!), se o pensi a Lise, o viot ancjemò i biliets culis partecipazions des gnocis, za fa scuasi trente agns.... ’Si sposìn! O varessin plasê che tu... Lise e Dino’
Ise jê, ise Lisute sentade lì che e mi ten la man?
O ben ise... o ben ise Carmen? Carmen se ti ves cognossude prime! Carmen tu mi âs puartât in cîl par moments e no savevi che si podes rivâ in cîl!
Lise o Carmen?
Cui mi tegnie la man?
Velu il mâl che al cruste, al pache, al muart! O crusti i dincj ancje jo, une man sul zarneli, cui sestu? Cumò o vierç i voi. 
di Laurin Zuan Nardin

mercoledì 23 novembre 2011

Ator pes peraulis

Tachin cun RITMO!
Che però, vignint dal grêc rithmos, te forme furlane corete al è RITMI.
Cheste forme culte e va ben se si fevele di fenomens di fisiche, ma in altris situazions o podìn ancje cirî altris soluzions, ve ca cualchi esempli:
ANDE: E je une conte cuntune ande in cressi che e cjape il letôr.
BOT: I doi bûs a levin indevant simpri cun chel bot (citant la grande scritore Maria Forte).
PAS: Cjaminâ cun pas svelt.
PONT: Di rive in sù si à di cjapâ un pont e lâ dilunc cun chel, che se no si strachisi e vonde (cemût che nus segnale l’amì Sandri Pian).
UCE: Il lavôr al va indevant di buine uce.
E se cualchidun a 'nd à altris che lis zonti tai coments!
dal Camarîr de Ostarie

mercoledì 16 novembre 2011

IL CONDUCENTE

Pôcs a savevin a Sante Marie cui che al jere Gjovani Favot, ma ducj lu cognossevin par Gjovanin Valente.
Nol coventave sclarîi a nissun lis resons di chel sorecognon di Valente. Bastave vê da fâ cun lui un moment. Lassâ passonâ pinsîrs, memoriis, peraulis cence premure, ancje dome un lamp cjatantsi pe strade, e al comparive il so spirt, il gust di gjoldi ogni zornade tes sôs piçulis robis, la sapience di cjatâ, ancje te strussie e fintremai te dulìe de vite, il puest par une ridade.
Al fumave Gauloise. No sai se cualchidun ju fume ancjimò. A jerin, tun pachet celest, spagnolets francês cence filtri che a intosseavin la int ancje dome tal sintîju puçâ.
Une des ultimis voltis che lu ai viodût, o jerin tal tabachin.
“Orpo” gjo, “viôt che ti fâs mâl, Gjovanin, fumâ chê sorte di porcarie!”
“No varaio mighe cumò di cjoti el gjelato ancje a ti!” dissal lui. E mi à contât che, tornant cjase ogni volte dal tabachin, al passave prin li di Zimul, a cjoli te ostarie un cono gjelato pe femine, che dome cussì no i cridave e lui, di chê strade, si stratignive un pôc tal fumâ par no fâi mangjâ a Vigjute masse gjelatos che a podevin fâi mâl.
Di soldât, al veve stât simpri cul mul. “Alpino conducente” e jere la definizion.
Al à fate, tai alpins de Julie, la Grecie e la Russie, campagnis tremendis de Ultime Guere. De Russie al jere tornât malandât in salût e cui pîts macolâts in vite sô di chê sorte di frêts.
Lunc e sec, cloteant biel planc pal paîs cu la sô cjaminade, al menave tal ultin te carozele un so nevodut.
“Sêtu ca, Gjovanin?” i à dit Dusuline, biel che al passave pal borc.
“A soi in libare usside” dissal Gjovani.
“A spas cul frutut, no mo!” disè jê.
“Il Duce mi ha detto -Favotto, tu sarai conducente!- e io conduco” dissal Valente, lant riduçant pe sô strade cu la carozele dal frut, a ûs menâ il mul te sô zoventût, pes montagnis de Grecie.
Storiute de buinegnot n. 9
di Ivano Urli

lunedì 14 novembre 2011

IL SOFÊR


Al jere nassût tun paîs de basse, Zuan, e par vie dal lavôr al jere simpri ator pal mont; ma cuant che al tornave a cjase, ogni tant, nissun lu clamave cun chel non. Par dûc al jere dome “Il sofêr”. Di piçul il pari al veve lavorât in Russie, sul Baikal, e prin di lui siò nono. La oportunitât di imparâ il rus le veve vude là jù, in chel Paîs lontan. Ancje se a cjase sô, come che a fasin dûcj i furlans che son ator pal mont, si fevelave simpri la marilenghe.
O sin jenfri la prime e la seconde vuere mondiâl; Zuan, il sofêr, al ricêf une propueste dal Ministeri dal Estar talian: al covente un come lui che al cognossi la lenghe e l’ambient rus. Si trate di lâ a cjoli dai diplomatics a Rome e po ancje a Parigji. Une grande file di machinis e sarès lade vie fintremai a Moscje par une mission di afârs. Lui al acete e il viaç al scomence. Dopo cjamâts sù i diplomatics a Rome e po a Parigji le comitive si bute viers le Polonie e po e jentre in Russie. Là, dome une strade, drete, lungjonone, cence fin e ogni tant, in cualchi slarc de foreste, une cjase o un gabiot in lontanance, che i murìnte chel fîl di bruseghin che al sint te bocje dal stomi.
Dopo doi dîs di chê strade, che i pareve un vier solitari, une matine buinore la machine e tache a fumâ, di sigûr e mancje l’aghe tal radiatôr. A Zuan e ae compagnie i tocje fermâsi, bisugne lâ in ta chê cjase che si viôt la jù in lontanance, tal mieç dal bosc, a cjoli la aghe di meti tal burat.
Al va jù a pît par chê strade Zuan, cu la sperance di cjatâ l’aghe e cu la pene di no savê cui che si pescje, che si mostre denant, lu ingnervosìs no pôc!
…al mancjie nuie par rivâ, po dal troi scûr di colp un slarc, Zuan, alçant i voi, al viôt li denant di lui un frut, soç di pantan fin tai cjavei, che lu cjale scaturît… Alore lui si svicine e al pense che al à denant dome un canai… in Rus lu salude, po i domande di vê un pôc di aghe pal motôr. Alore il frut, dûr di muse e scaturît, si zire viers siò pari che intant al si jere fat dongje, lu cjale tai voi e i domande par furlan: «Pai… ma ce lenghe mai fevelial chest chi?!»
di Maurizio Di Fant
ispirât di un storie sintude contâ

venerdì 11 novembre 2011

L'INDEMONIÂT DI VERZEGNIS


Al veve scomençât a lâ a Vignesie a plantâ il cavalet tal puest dulà che 'l Canalet al veve piturât lis sôs vedute. Di lì, cjamât sù da une inglesute, lis sôs pineladis a jerin finidis in Ingland. Alà, invezit di colâ sul jet jenfri lis gjambis dai voi verts al si jere cjatât intun taxi cuntune gjambe rote dut vergognôs di no vê savût svualâ butantsi pal barcon.
«Au maç for Brassels?»
«Kurva maç!» I veve rispuindût il tassist polac, par 700€ ti meni.
E tignintlu di voli par che nol tachi a fâ il cocâl sul mâr de Manie, lu sierà cun sè te sô cabine e li, jenfri il cjucjâ di LSD e di alcaltri, nol jere plui sigûr di nuje: cemût le sô rosse albione cui vôi verts jerie deventade bionde polacone cence frice? Folc lu trai, e lui cence ne gjambe i someave di çuetâ come Lord Byron!
Su le strade par Bruxelles si jerin fermâts a Brugge.
«Joissus mâri...Juana! Se chesta a é la Vignesia dal nort pal so canâl e mieç, miôr lâ fin a Bruxelles che forsit alà las mulas no someant a chês di Brueghel!»
Alà, par un mateç cuntune canadese a nol saveve se lâ a Salem cun jê o ben se jê a vignive a Tumieç cun lui. Ostie!
«Hostie?»
Hostie, e jé un intergjezion francês-canadês, a diseve jê, e no veve nissune voie di lâ intun paîs scognossût indulâ che si mole plui osties che da jê. E lui nol veve voie di lâ a Salem indulà che l'ergotism al veve indemoniât plui int che da lui. Miôr disfâsi di jê prime che jê a si disfi di lui. Cussí, cence paiâ ni taxi ni jet, al jere filât ù la Byron a cirî cîi plui nets.
Ma prime di lâ a fâ il mone al clâr di lune a Rome, al veve di sclarî alc a cjase. Al si viodeve bielzà spalancâ le puarte de glêsie di Verzegnis tal cidinôr dal ofertori de messe dai sants, dâ une starnudade da fâ voltâ ancje i plui sorts e pó tant che il plevan al alçave le ostie al cîl lui al berlave: «Miracul! Miracul! Miracul!»
I fedêi viodintlu cori crot viers l'altâr cuntun campanel leât sul sivulot nût e crût e svintulant une gjambe di ges par ajar, crodint di viodi il gjaul, a si metevin a cridâ tant che lui al crodeve di viodi le madone e che 'l plevan, come tal 1878, si salvave in sacristie.
E come tal ‘78 e alc i gjornaliscj a saressin rivâts come lis moscjis. Te file di feminis denant dal ospedâl une rosse inglês a varès spiegât a chel de Rai che il rye al é le siale, che inte siale al sburte l'ergot, che l'ergot al é il cjarvon dal forment, un fonc nêri tossic e alucinogjeno. Che tal 1878 il pan di chês feminis al jere stât fat cule farine de siale contaminade e duncje lôr no jerin indemoniadis, ma juste un pôc vie di cjâf par vie dal ergot. Come lui par vie dal LSD.
Forsit ta chel moment, un mâr di lûs si sarès spandude su lis alturis dai monts blu dal Friûl come tal 1818 cun Byron e il misteri di Verzegnis al sarès stât svelât tant che lis feminis si barufavin par firmâ un ex voto sul blanc dal sô gnûf zês.
di Jaio Furlanâr

mercoledì 9 novembre 2011

ECUMÈNE A dream of Lethe - Clark Ashton Smith

In the quest of her whom I had lost, I came at length to the shores of Lethe, under the vault of an immense, empty, ebon sky, from which all the stars had vanished one by one. Proceeding I knew not whence, a pale, elusive light as of the waning moon, or the phantasmal phosphorescence of a dead sun, lay dimly and without lustre on the sable stream, and on the black, flowerless meadows. By this light, I saw many wandering souls of men and women, who came, hesitantly or in haste, to drink of the slow unmurmuring waters. But among all these, there were none who departed in haste, and many who stayed to watch, with unseeing eyes, the calm and waveless movement of the stream. At length in the lily-tall and gracile form, and the still, uplifted face of a woman who stood apart from the rest, I saw the one whom I had sought; and, hastening to her side, with a heart wherein old memories sang like a nest of nightingales, was fain to take her by the hand. But in the pale, immutable eyes, and wan, unmoving lips that were raised to mine, I saw no light of memory, nor any tremor of recognition. And knowing now that she had forgotten, I turned away despairingly, and finding the river at my side, was suddenly aware of my ancient thirst for its waters, a thirst I had once thought to satisfy at many diverse springs, but in vain. Stooping hastily, I drank, and rising again, perceived that the light had died or disappeared, and that all the land was like the land of a dreamless slumber, wherein I could no longer distinguish the faces of my companions. Nor was I able to remember any longer why I wished to drink of the waters of oblivion.

*** *** ***

A la ricercje di cujê che o vevi pierdude, o rivai alfin a lis rivis de Lethe, sot la volte di un imens, vueit cîl di avoli, che dutis lis stelis si ‘nd jerin sfantadis une daûr chê altre. Vignint no sai di dontri, un lusôr smamît, elusîf, come di vieri di lune, o come la fosforesence fantasimâl di un soreli muart, al vongolave svoladi e cence lustri su la corint scure, e sui neris prâts cence rosis. Chel lusôr mi pandè cetantis animis vagolantis di oms e feminis che a vignivin, restîfs o di buride, a bevi di chês aghis lentis cence sunsûr. Ma di ducj lôr nol jere un che al les vie di buride, e tancj si stratignivin, cjalant, cun voi che no viodevin, il moviment pacjific e cence ondis de corint. Alfin, te forme vidrice e tant che zi alte, e te muse indolente e beade di une femine che e stave in bande, o viodei cujê che o vevi suspirât, e, corintji dongje, cuntun cûr là che i vieris ricuarts a cjantavin tant che un nît di rusignûi, i cjapai svelt la man. Ma tai voi palits, imutabii, e tai lavris smavîts, imobii che si jerin jevâts su di me, no viodei faliscje di ricuart ni mot di cognossince. E savint cumò che jê e veve dismenteât, mi zirai disperât, e cjatant il flum dongje di me, o foi a colp cussient de antighe sêt des sôs aghis, une sêt che une volte o vevi crodût di distudâ in tantis risultivis, ma dibant. Pleantmi di presse, o bevei, e tornant a jevâ sù, i percepii che il lusôr al jere muart o fuît, e che dute la tiere e jere come la tiere di une sium cence siums, là che no savevi dicerni lis musis dai miei compagns. E nancje no jeri bon di visâmi parcè che o ves volût bevi des aghis de dismentie.
Conte par inglês di “Clark Ashton Smith”,
voltade par furlan di Xabi Xogrâr da Plêf

lunedì 7 novembre 2011

BULINT E RABIÔS

Un cuarte, forsit ancje dôs.
E nol jere sigure un mateç de maree, chel alçâsi imburît de isule.
Ermes al fruçà il sfuei, stiçât, butantlu intes ondis dal Mediterani.
«Al è dut di tornâ a fâ!» al businà al coleghe, prin di molâ un porco e bandonâ il cantîr.
A jerin coventâts anons, a chel Paîs di bogns di nuie, par aprovâ il progjet dal Puint Grant, e cumò che i tocjave a lui, meti il non su chei lavôrs, la Sicilie e veve decidût di vignî sù, di bot, come un frut dopo di une fierade.
Tornant in citât al veve olmât il cîl, grîs di cinise.
L’Etne, di cualchi setemane, al faseve cine. Une fontane di boris si rimpinave fin su lis nulis, tornant a colâ a plomp, come se no ves voie di dâ fastidi a di nissun. Il scravaçâ fluit di chel fûc si spandeve par chilometris, cence polse, tirant sù aiars bulints e rabiôs, che a parevin il bugâ di une divinitât.
L’inzegnîr al fermà la machine e al lumâ i turiscj, furmiis instupididis intun parcament inventât. A vignivin di ogni bande, a miârs. A varès vût di lâ sot, chê tiere, e no di vignî sù!
E lui, prin o dopo, al veve di contâ dut aes autoritâts, e fermant i lavôrs.
Ma al parà vie chel lambic e al començà a misurâ a ment trop che e veve di jessi fonde la gnove buse pal ciment. Se no altri, a Messine, no jerin saltâts fûr chei scois. Claps grandonons di piere slisse e nere, arcâts e a spice, vignûts fûr dal fondâl, di front la rive, tal zîr di une gnot. Lontans un di chel altri cualchi chilometri, cualchidun al leve sù ancje par cent metris.
‘nt jerin cinc su la rive nord, a foropâ il mâr Tireni, altris cinc a sud.
Ermes, rivât inte sô stanzie, al veve dât la colpe ae strache cuant, sentât su la terace da l’ultin plan, al veve viodude la Calabrie slontanâsi e deventâ picinine, e subit daûr scomençâ a dicerni la orladure dal stivâl, intant che un davoi al scjassave la tiere.
Tifon, dopo milenis, al veve decidût di cjapâsi il so svindic.
Ermes al veve rivât adore a olmâ un berdei boconon di madracs, che al platave il soreli.
Daspò, cjamade di matetât, dute la isule e svolâ, pronte par sdrumâ la stirpe di Zeus.
di Raffaele Serafini

venerdì 4 novembre 2011

PRINCIPI DI INDETERMINAZION SOCIÂL

Fotografie di Frankspada

Siôr ostîr, a son passâts nûf mês, e mi visi di cuant che lui mi ha domandât: «Dutis chi lis gnovis, contecurtâr?» E jo o ai rispundût: «O ai rispietât lis regulis, eh! Ce mi disêso?» E simpri lui mi ha dite: «Dome che tu le âs fate curte il just».
Ben, alore cheste volte le fâs propi curte-curte, o lassi in bande il rest spietant che l’impalcât al sedi sgomberat e i domandi: Isal cas di indorâ ancje il titul? 
di Frank Spada

mercoledì 2 novembre 2011

VUADAGNÂSI IL GUSTÂ


Ogni colpe e à di vê une pene conforme, al dîs il dirit. Fevelant in gjenerâl. E ben savint che il concet di colpe e la forme de pene a gambin intal timp e daûr il lûc.
Tant par dî, si fevele vuê une vore dai dirits dai minôrs, par tant che une volte i fruts no vevin dirits e si marcavin pluitost lis lôr colpis, cence lâ tant pal sutîl tal sielzi lis penis.
Si ju pacave, par solit. In cjase, a scuele e a dutrine. Cun variazions a scuele, a sielte dai mestris, des orelis di mus al scrivi une detule dusinte voltis, dal lâ fûr de puarte al stâ in zenoglon magari cuntun pôcs di claputs sot i zenoi.
Il mestri di Rafael, a pet des mancjancis plui seriis e recidivis, al sierave a clâf un frut a la volte tun busigatul a scûr de Scuele Rosse.

E jere, la Scuele Rosse, une scuele daûr de glesie di Sante Marie, cun dôs aulis e chest busigatul doprât di depuesit.
Rafael al jere un frut di sintiment, dome che al faseve fature a stâ fer par oris tal banc, massime se al veve fam, cul mestri che al bateve la sô un pocjis di voltis che si à di stâ fers, e po i tocjave par fuarce meti Rafael in cjastîc, di no fâsi cjapâ sot gjambe dal frut.
Sierât a clâf tal busigatul, pierdût tal scûr pal moment il ben de viste, Rafael al à stiçât a colp il so olfat e al à sintût bonodôr di pan e formadi.
Si tornave a scuele, in chê volte, il dopomisdì. Il mestri al vignive in biciclete di fûr di paîs e si puartave daûr il gustâ che al poiave tal depuesit de scuele.
Cu la fam che al veve, Rafael al à sintût dal lamp slargjâsi dentri il sierai la usme de mangjative. Alore, biel planc, lant a gjat a la vuarbe pe stanziute, al è rivât a gafâ la sporte dal mestri e, par ordin, une bocjade ae volte, i à mangjât dut il gustâ.
«Sant» dissal il mestri al pari di Rafael, tal curtîl di Cativel, dulà che al è capitât in biciclete tal dopomisdì, plen di fam cumò ancje lui, «Rafael mi à mangjât dut il gustâ».
«Chel birbant, chel ligjere, chel mus padoan» dissal alore Sant, cence calcolâ lis resons che al podeve vê il frut, stant che i fruts no vevin mai la reson de lôr bande, «al viodarà ce che i fâs jo cuant che al ven dongje, siôr mestri!» E par no mancjâi di rispiet al mestri, che al jere une autoritât, i à dât un salam dai plui biei che al tignive di cont tal camarin. Di chê volte, Rafael le à metude dute par stâ bon a scuele, di pôre che il mestri ur mangji ducj i salams.
Storiute de buinegnot n. 8
di Ivano Urli

martedì 1 novembre 2011

Pôrecurte a Tavagnà: il librut di scjamâ

O sin une zornade plui tart dal solit, e îr no vin inzornade la Ostarie...
Cuissà cemût mai... forsit par che l'ostîr al jere vie a barufâ cun une schirie di piadinis che no vulevin savê di no fâsi mangjâ, forsit par che al jere impegnât a preparâ Pôrecurte, la serade inmaneade cu la poie dal Comun di Tavagnâ, la associazion Pionîrs e Radio Onde Furlane, o forsit cuissà, al jere daûr a taiâ la coce che a viodês achì in bande, triste e protagoniste de Gnot dai Muarts.

Ven a stâi che, in ogni câs, o sin chi a contâus alc de serade di îr, inte sale civiche a Tavagnà, dulà che si è davuelzude la Gnot dai Muarts, un apontament che al meteve dongje tradizion, leteradure e musiche.
La prime part, par vôs di Carli Pup, e à metût dongje lis usanci e la storie dal 31 di Otubar, zornade aromai sminuide sot il non merecan di Halloween, ma cun provenience antigone di riunde celtiche, e cun tradizions une vore diferentis intal nestri Friûl.
Podopo al tocjave a nô di Contecurte, che o vin metût dongje, intun gnûf esperiment, cuatri contis de nestre ostarie (Taiant la coce, La Promesse, Mode, Sium de vilie dai Sants) e une conte scrite di pueste dal ostîr che e peave dutis chês di prin. Par la ocasion, lis vôs dal ostîr, dal famei e di Carli, a son stadis judadis ancje dal preseât intervent di Cinzia Sut, invidade come camarele de Ostarie.
Ae fin, par zontâ a lis contis, par parâ vie i muarts, ancje lis cjantis, a àn sunât Francis and the phanthoms, cence dubis il grup plui adat a une serade dulà che i protagoniscj a jerin i Muarts...
Par stiçaus, ve chi che us lassin la conte gnove de serade...

COCIS
Cocis cocis cocis cocis cocis!
Pauli al viodeve dome cocis. Ma ce dal diaul jerial sucedût ae femine! Sì, parcè che e podeve jessi stade dome jê a comprâ dutis chês cocis.
A pene che al jere jentrât in cusine al veve cjatade plene la taule, e compagn sul seglâr. La plui part a jerin gruessis e narançon, come chei balons che a metin fûr i cinês, ma a ‘nd jerin ancje di zalis e di verdis. Cualchidune, poiade a cavalot di chês altris, e jere piçule tant che un miluç, ma plene di bufulis e di bugnons, tant che la muse di une strie.
E lis pignatis? Si jere domandât, No jerie ore di cene? No varessino di jessi stâts piron e sedon e un plat di mignestron, tal puest di chel côl di balons colôr lacai?
Pauli al veve provât a clamâle, vosant sù pes scjalis e lant a vierzi la puarte daûr, viers dal ort, ma subit daûr, prime che e metès fûr il nâs chê altre ‘save che e jere a stâ in bande, al veve tasût e molât doi porcos tra i dincj, tornant in cusine cun chê di metisi a lei il gjornâl e spietâ.
Al veve fat par sentâsi, ma cuant che al veve cirût di tirâ incà la cjadree robis che no si crevàs i dêts! Pesante di fâ pôre! Si jere sbassât par cjalâ sot de tavaie par capî ce che al sucedeve e crodint di cjatâ Catine, la lôr gjate mieze vuarbe e mieze çuete. Invezit al jere restât di clap, viodint che su la cjadree e jere poiade… une altre coce!
Ma no jere stade chê vision, a gjavâi il flât.
A jerin stadis lis cuatri çatis, pelosis e cu lis ongulis disfodradis, che a vignivin fûr di chê puare bestie striçade.
No, nol jere mai stât un amant des bestiis, e se nol fos stât che aromai a chê gjate si jere usât e no si visave nancje di vêle ator pe cjase, no ‘nt varès tignude nissune. E pûr, viodi chel spetacul, i veve gjavât fintremai la fuarce di blestemâ.
Chi, la femine e veve dât di mat! No jerin altris rispuestis!
E propit in chel, dal plan disore, al veve sintût un rumôr, come di cualchidun che al cjamine e al salte, sù e jù pe stanzie. No i jere nancje vignût iniment che la femine e podeve jessi tal jet! Ce cjastron che al jere, ogni tant, si jere dit començant a fâ lis scjalis…
Ma cuant che al jere rivât disore, nol saveve nancje plui ce pensâ.
Su ogni scjalin, un di ca e un di là, come a compagnâ une procession, a jerin poiâts chei simbui dal mês di Otubar, che par lui, fin ta chê sere, no jerin altri che un imprest par fâ il zuf!
Rivât adalt al veve cjatât la puarte sierade e al veve sintût ancjemò une volte chei rumôrs, vignî de cjamare. «Ce âtu? Stâtu pôc ben?» al veve domandât, ma al veve sintût dome un sdrondenâ, un tututum e un soflâ, come di un orcul che al bughe.
Dome cun chel sunôr, Pauli, si jere come ricjapât e al veve viert di corse la puarte, par viodi ce che al sucedeve. 


Volêso savê cemût che e va a finîle? Ve chi, scjamait il librut digjitâl de serade di Pôrecurte!