venerdì 30 marzo 2012

ce vites …

Paula Modersohn-Becker: Mari e fi, 1905

sfumadure
il sacrifici di animâi in profierte a Diu al jere clamât olocaust: che in grêc al significhe robe brusade dal dut, come stabilît des leçs religjoses. Vuê e ven spes doprade in riferiment ai massacris tai cjamps di concentrament de seconde vuere. Ma al è un brut erôr, pardabon (ufierte a Diu?). Chê juste e je gjenocidi. Il concet di olocaust si adate invezit par ben al cantin in leture.

jentrade
Fîs di Diu, spanîts par un pôc, fîs dal Om cjapâts sù par nuie. Sumission al precet in chê volte e imponeve che l’unic confuart dai biâts al ves une trate obleade, complete e feconde: se di no, par lôr trasgressôrs, si saressin daviertes les puartes su eterni torment. Eros: il verp, ai ruspis proibît.     
Bisugnave proferî fîs gnûfs al Altissim, braçs di scree a le Braide e cjar frescje al Nemì. Simpri in sacri di norme che al jentre il plui intim, in non di un Signôr, evocât in cjastì di ogni piçule magle: a stazâ dispietât ognidun in mancjance. Cence dûl o pietât. Le pôre cussì e à jemplât l’univiers.
E tu puare mari obleade al dovê, par che restin bonades le voes di chei altris (sint les tôs valutades simpri dome pecjât): di bessole tu puartis in tai mês il fagot, a fâ cont par lôr intai agns a vignî, za savint che ben poçs viodaran le durade, crevâts intal curt di dîs in vidriç. Tant e tant il coragjo ti sburte les ores.
Di stes le tô pietas ju ilumine ducj. Ju ame in scuindon, ju strenç in dolçôr, smenteant lunc il dî ogni stent e fadie. Tu mari puare, fachine de vite che une sorte cjanine e compense cun muart: ogni dì, in cidin, tu ripiis el to puest. In cidin tu subissis. In cidin tu sopuartis. E mute tu assistis al massacri presint dai tiei gnûfs inocents.

Storiute
Su mil fruts nassûts vîfs an murive tresinte, in chê volte. A cause des infezions, de debilitazion incjarnade, di umit e frêt tes cjases malsanes. Ma si rassegnin parcè “chel che al è disponût in cîl, al cunvigne che al sei.”  Cuant che si dîs providence.
Tes veis dal invier si contin, in passade, les peraules di chê mari cjariade di fîs plens di fan: sintin les cjampanutes (chês piçules, che sunin le disparide dai fruts), si è sbrocade disint « li almancul el Signôr al à proviodût. Invezit culì nol proviôt mai ».
E nassin vecjos e patîts, pelosuts o cul mâl zâl. Bisugne batiâju di buride, parcè che cence, murint, e finiressin tal Limbo. Chei batiâts inte brute stagjon e dan une biele man a incressi le tabele, ma in compens e svolin drets in paradîs. Po se dopo le mari e vai, al è simpri cualchidun pront a dîsi « fâsint un altri, no! tu âs pûr inmò le fabriche vierte ».
E son strents in fasses, cun fûr nome il cjavut: cussì e vegnin sù drets! E le mari e pues dî « lu ai cjatât cemût che lu vevi metût jù ». Tal fratimp nol è che fos stade a fâ l’happy hour.
Ma e fâs di dut par vuardiâ les sôs creatures: in cjaristie di medisines, ur cûs su le maiute un biel cûr di stofe, cun dentri un tocut di cjandele (de Madone Cereole) un ramut di ulîf (de Domenie Ulive) e un got di aghe sante (benedide prin de Pifanie).
Le sanitât uficiâl si disinteresse de gravidance e dal part, delegâts a les comaris. Le glesie e à juste vietât ai miedis mascjos di assisti le parturient o le latoane, parcè che e je une ativitât impure, jessint impûr el cuarp de femine. Une volte i taliban ju vevin culì.
Dome el predi, tal câs, al pues lâ a dâ il vueli sant. Ce boncûr.
Le nassite istès e da dongje intal paîs motîf di ligrie, anunziât ancjemò des cjampanes: cuntun sun diviers. Cjampanutes di Sant Lenart / sunait di fieste e sunait fuart / che i vuestris glons a mil a mil / si spandin vie pal alt dal cîl. 
Cuant che le gnot si spant intai cjamps par lâ a scrufuiâsi sui cops, les ultimes bores tal camin si ingrisissin in cinise. Inmò une cjalade al ultin de cove, compagnant chês sossedades cuntun cisic in seren:  « e ven chê di Peonis / cuntun pâr di dalminonis / cuntun pâr di çuculuts / par indurmidî chei fruts … a glorie di Diu, ancje par vuê ! … e voaltris grancj vêso dite le orazion? sù cun me ... Paternoster … » - Paternoster, quit squit / e son trê dîs ch’a no lu ai dit / e se mê mari no mi da pan / no lu dîs nancje doman / cjo mo’ - cussì tu imparis.
Amedeo Giacomini (1939-2006), scritôr e poete di Varmo, premi Risit d'aur 1988, al à butât jù un preiere che tache cuntune invocazion: Signôr, ch’i tu nus âs fas nassi par câs / no volûs, che la fan, pai fîs, no si la vûl …
par finî cuntun invit: torne cajù tra nô, Signôr / torne: / tu sês perdonât
di el fari

lunedì 26 marzo 2012

L'apontament

Il marangon che al veve di vignî a scurtâ le puarte a lu veve clamât par rimandâ l'apontament e cussí lui nol veve bisugne di restâ a spietâlu. Miôr di cussì a no si pues. E vie lui al munizipi.
 Al mucizipi al veve paiât  il parcament par miezore ma devant dal sportel a nol jere il prin e il timp al jere passât plui svelt che il so turni. Varessial vût une multe tornant fûr?
- Uf, nuie multe!
Alore nuie porcos. Tirâ il flât e vie a fâ le file in pueste ma cheste volte al veve paiât il dopli e alore, nancje a fâlu a pueste, al veve stât le metât.
Miôr di cussí...
Aes 10 al sunave il campanel tal puarton dal so prin apontament.
Ma sune e risune, nissun nol vignive e al si jere sentât te machine a spietâ. Al veve vierzût le radio e po le veve studade par rispuindi al telefonin
...Osco, le colf, al veve dismenteât le colf! Jerie devant di cjase che spietave? No, vuê a no stave ben, a clamave par visâlu che no sarès vignude.
Miôr di cussi a si sclope... da ridi, ma vevial di anulâ l'apontament dal mecanic? Ma no, parcé? No vevial spietât  lí avonde? Dopodut, se un al rive in ritart al à di assumi la sô falope. Al zirà la clâf par inviâ 'l motôr e al cjapà le strade par lâ dal mecanic. Se i lave ben al sarès rivât prin da l'ore.
Ma il lunis di buinore il trafic al é gnervôs, a volin ducj passà prime come se fossin ducj in ritart. Siché, par passâ ducj insiemet a nol passe plui nissun e al jere miôr clamà il mecanic par dî che al sarés rivât un tichinin in ritart. Vevial il numar? Osco di un...
Si, a lu veve si. Ma a pene fracât sul so non, il telefonin al si jere studât. Osco boie... Le batarie! Dio...
Miôr impiâ le radio che zuntâ alc altri e lí al sunave le ore dal gjornâl des 10.
- Cemût lis dîs? Ma ce osco di radio ise che lì?
Al stave par studâle di stice ma invezit al  sclopà intune ridade da fâ voltâ il cjâf a ducj chei des machinis dongjie de sô.
Tant che al rideve, un ai veve fat segno cule man tal cerneli: Jerial deventât mat?
E lui ridint inmó di plui a i veve fat sí cul cjâf. Chel altri al veve alçât lis spalis malfidât fasintlu ridi inmó di plui. Ma parcé ridevial tant? Al veve a pene capît che a scomençave le ore d'Istât e alore nol jere in ritart ma in anticip. Ce ridi!  Ce biel di podê tornâ indaûr cul timp!
Dome che pal apontament des 10 se prime al jere in anticip crodint che al jere in ritart, cumò al jere in ritart crodint che al jere in anticip !
di Jaio Furlanâr

venerdì 23 marzo 2012

faliscjis

Pablo Picasso, Pe muart di Carles Casagemas, 1901

(onôr a Tranströmer) [1]
Le gnot e côr mute
tal cimiâ des sôs steles.
le jerbe e à frêt.
un vuic di lontan:
el cjan al drece une orele.
Femines cul doman
piturât su le muse
oms cun îrs 
incjarnâts intes mans
gramules sclagnes
lune cjandide
I fruts e cressin ben planc
imparant rosade e zulugne
crodint inte pasche.
de basse i glons des cjampanes
a tramontan bacanades de zarde.
il doman al tâs cidin.
Le litorine e sdrondene le vôs
sul puint dal Ciman.
intai cjamps le vore si ferme
polente formadi une tace di neri
cuant che torne indaûr
l’antiûl al è biel che cjamât.
le prime stele si mostre esitant
Bisugne dâ a Diu 
chel che al è sô
e a Cesar
dut chel che i ven.
al è simpri ce dâ a cualchidun:               
nol è plui nissun
che al pari fûr i sensârs.         
une stele e riduce a chê altre.
Il soreli al fas sierâ i voi a les cjases
le caroce si môf cun daûr une schirie
ognidun al conte le sô e ducj insiemi
e convegnin che al jere un bon om.
les roses dal cussin si parin in volte
- i fis ti son grâts- a ogni scjassade
e pierdin balsim - cun bruts e nevôts -
e finissin parsore a bramâ gnot o ploie.
el fûc.
No si viôt plui le Stradalbe tes seres d’Invier cence lune ni pôre
in cidin
- steles penzes come claps dal Tiliment fra Vençon e Bugnins -
un cîl cussì dongje parfin di ingrampâlu cui dêts!
intal scûr lusorôs di colôrs confûs cence timp
a scrivi baticûrs sbaliant ogni volte l’acent
prin di tornâ di ogni dì a fâ il Zîr des Crôs
tai cisics.
Carleto si è copât cu le moto:
une faliscje di avent le sô vite.
dopo il svolt i glons si distudin
e i pas e prein cule grave.
sui ciprès di san Zorç [2] e zornin i uciei di continuo.
une sustade e sfrenç i minûts
une grampe di tiere:
mandi Carleto
maman
Agnul Ringàn al sune le armoniche là che lu clamin
le fieste dibant i fruts che no balin e saltin insiemi
inocents ‘tor des steches ce sagre su l’arie dôs ore di fresc
- e viuuu, viuu, viu vau - Pipine ce fâstu âstu voe di balâ?
vie pai orts fra di lôr e sgurletin les lusignes:
ce pensade che e àn vût par cjatâsi tal scûr.
di el fari


[1] Tomas Gösta Tranströmer (1931) premi Nobel 2011 pe leterature
[2] il cimitieri di San Tomâs