mercoledì 26 marzo 2014

Un zâl metafisic

«Alore, agjent, tornin a disi in struc cheste storie maledete.»
«Sì, ispetôr, alore... trê dîs fa al è stât cjatât sul cei di une strade di campagne intune auto cjolte a ratis, il cuarp cence vite de vitime, il siôr... ehm... Signôr»
«Just, il siôr Signôr... Diu?»
«Sì, eco, Diu, disìn. Il cuarp nol presente segnâi di violence... spietìn ancjemò i risultâts de autopsie.»
«Ben, ben. Vino atris elements di podê doprâ?»
«I vin dai testemonis da lis ultimis oris dal siôr Diu, ma nus àn furnît versions diferentis.»
«Mmh... Bon, scoltìnlis.»
«Duncje... il prin al è il siôr Odifreddi, professôr di matematiche. Al sosten che in realtât Diu nol esist, duncje a nol po jessi muart. Dutcâs, dal moment ch'al è ancje un apassionât di parados, al sosten di vêlu viodût fâ la spese al supermarcjât dongje cjase sô, ator misdì dal vinars passât... al dîs che lu à viodût fermâsi a tabaiâ cun la cassiere almancul cuindis minûts, provocant une code lungjissime, che lui al veve ancje di lâ a cjoli so nevodute a danze e...»
«Ben, ben, cumò agjent, chestis fufignis no nus interessin...»
«Sì, i veis rason, mi soi un moment pierdût vie... Alore, i disevi, il professôr Odifreddi al sosten che il siôr Signôr, cjacarant ae casse, al à contât che chê stesse sere al varès vût un incuintri cuntun tâl Karl... un moment, mi soi segnât il non... eco! Marx! Karl Marx... un todesc, ma resident in zone di un grum di agns.»
«E parcè vevino di cjatâsi?»
«Cheste robe Odifreddi no la sa, ma o sin rivâts a interogâ il Marx.»
«Ah, benon, benon! E ce us aial contât? Isal saltât fûr alc?»
«Sì, ispetôr: Karl Marx al è un innomenât traficant di droghe, cun diviers interès in cheste zone. Duncje al somee che Diu e il Marx e vessin un apontament par une compravendite di droghe; probabilmentri opi, dal cuâl Marx al è il plui grues vendidôr. Sot interogatori no sin rivâts a tirâi fûr de bocje nancje mieze peraule. Al continue a sostignî di no vê mai cognossût Diu, che a lui i displâs par la sô muart, ma che di cheste storie a nol sa nuie.»
«Mmh... No masse convincent... ma tal câs a saran i risultâts dai esams dal miedi legâl a disi l'ultime peraule: se i cjatin tal sanc olmis di opi ducj i suspiets a laran a colâ su di lui. Podarès vêi vendût di proposit une partide falade...»
«Marx però nus a furnît ancje un alibi par la ore presumude dal incuintri...»
«Ah, sì? E sarès?»
«Al dîs ch'al jere in compagnie di un atri notori drogaçât dal circondari, un atri todesc: Friedrich Nietzsche. Un pes piçul, ma periculôs. Un esaltât ch'al tabaie cui cjavai, a disin.»
«Mmh... Nietzsche... Un tic fûr di scuare, no masse afidabil. Viodarìn. Altris elements?»
«Ancjemò un testemoni. Al è un pensionât di otantesîs agns ch'al vîf intune cjase isolade, tresinte metris prime dal lûc di cjatade de machine: Joseph Ratzinger.»
«E ce disial?»
«Al à viodût la machine di Diu passâ denant de sô abitazion a lis siet sot sere, al ere poiât sul barcon a cjapâ un pôc di frescut. Dentri l'automobil al dîs di vê viodût une sdrume di bustis di plastiche plenis di strafaniçs di ogni sorte: robis di mangjâ, vistîts, peluches, une biciclete, un refrigjeradôr... La machine e someave daûr a tirâ un ton di tant che e jere implenide di marcjanzie. Dute robe gnove, ch'a someave apene comprade.»
«Mmh... Ben, si capìs: Diu al veve apene fate la spese al supermarcjât, no? E duncje? Ce vulevial disi Ratzinger cun chest?»
«Il Ratzinger al sosten che dute chê robe strente inte machine a lu à scjafoiât. Insome, Diu al è stât copât di une overdose di consumisim!»
«Mmh... Overdose di consumisim...»
«Sì, al dîs che... Ispetôr, mi somee che i sune il telefonin...»
«Ah, un moment... Pront... Sì, bundì comissari... Ancjemò? Sigurementri sospindin daurman lis investigazions e Tornìn subite in comissariât!»
«Alore, ispetôr? Gnovis?»
«Alore nuie, agjent, investigazions suspindudis.»
«Eh? Ma parcè “investigazions suspindudis”? I erin dongje a cjatâ il colpevul...»
«Lu sai, lu sai, ma cumò il câs nol è plui un câs, duncje nol è il câs di lâ indenant.»
«Nol è plui ce?»
«Il câs...»
«...?»
«Al è resurît!»
«Cui?»
«Diu! Diu al è  resurît.»
«Cumò?»
«Eh, sì!»
«Ancjemò?»
«Ancjemò, sì... o almancul chest al è chel che mi an apene comunicât de centrâl operative.»
«Ogni Pasche cheste storie!»
«Eh, simpri cussì... trê dîs: no o metin su dut chest teatrin da lis investigazions e lui, podopo, al salte fûr une atre volte... Bundì, bunesere, soi tornât par riscatâus ducj!»
«Eh, pardabon, ogni volte! Mi domandi cemût ch'al fâs a no stracâsi mai?»
«Mah... no je plui Religjon!»
di Jacum Trevisan

5 coments:

nelodifeagne_51 ha detto...

E mi torne tal cjâf le critiche dal drogât a chel mat di Feuerbach. E nol baste: ancje il ibri simpri scrit di chel drogât barbon sui lambics di cjâf che tormentavin i todèscs. È la pasche? E chel matucel che dopo trè diis al torne simpri a dâ di câ? Nuie pore di cuant che al è mont, a Pasche si simpri fat fieste e le fasarin cun Lui ancje chest an. Biele la conte

Anonimo ha detto...

deliciôse!

Anonimo ha detto...

Biele. Di chel stes autôr che al à vut scrit ancje ca (e no dome):
http://www.francomarchetta.net/altris-contis-dal-mont-di-u/muart-rosse-1-corsis-di-giacomo-trevisan/
Bon acuist par la ostarie!

Bepi Zefon ha detto...

Jacum, mi soi lassat tirâ dentri ancje jo tal to mût di pensâ. A disin che Oddifreddi al stedi studiant une formule matematiche par pandi che Diu nol esist, biel che Hawking, grant sienziât inglês, al vedi bielzà dimostrât che l'Univiers a nol vedi bisugne di nissun Creatôr, parcè al è bon di creâsi di bessôl. Cheste a no stenti a crodile cu la mode dal "selfie" di cumò.

Giacomo Trevisan ha detto...

Graciis par il bon acet! Cirarai di tornâ dispès in Ostarie!

O varès alc di dî

Ti sêstu visât di firmâti? :)