lunedì 30 novembre 2015

Musets

Il vendidôr al ere l'ultin di une file lungjonone. Come chei altris prime di lui, si presentave li dal Prin Dirigjent par fâ un consuntîf de anade apene siarade. Ancje cun lui, il dirigjent nol ve bisugne di doprâ peraulis: tal stes sfuei a stavin la linie cul obietîf che il vendidôr al varès vût di rivâ e chê altre linie, plui basse, cun chel che, insom, al veve vendût. Come chei altris, precîs a chei altris.
No erin timps bogns ma, cun dut achel, i obietîfs si alçavin di un scjalin ogni an. Chel al ere il plan aziendâl, chel al ere il lavôr. Discuti al voleve disi lâ fûr.
Ancje il vendidôr nol ve bisugne di doprâ peraulis. Lis regulis lis cognosseve. Di bessôl al poià la man parsore la bree e al slargjà i dêts. Di bessôl al cjapà in man il massanc e lu lassà colâ sul dêt piçul. No un berli, no une vôs a vignirin fûr. Il vendidôr al invuluçà la man intun fazolet, al sbassà il cjâf par saludâ e si ritirà.
Il Prin Dirigjent nol fasè nissun mot. Al restà fer a cjalâ il vendidôr lâ fûr. Podopo, al mirà par cualchi secont il dêt insanganât parsore la bree. Lu misurà cui voi, cuasi a pesâlu e, in fin, cuntune pinze lu gafà e lu metè intune sporte, insiemi cun ducj chei altris.
La sporte a ere biele penze, plene di chei deduts che, un par volte, a erin stâts çoncjâts. 
Il Prin Dirigjent si jevà in pins, al tacà il capot, al cjolè sù la ventiquattrore e la sporte cui dêts. Jessint, al riduçave cidin: “E ancje par chist an, doi bogns musets, a vegnin fûr!”
di Stiefin Morat

domenica 29 novembre 2015

LiO: Donald dal Tiliment

Lets in Ostarie:
DONALD DAL TILIMENT
di Stiefin Morat

CE LIBRI ISAL?
Un romanç par furlan dal 2001 cun dentri i dissens di Cristian Inzerillo, scrit intun furlan naif e edit di Cormôr Salvadi, par cure di Pauli Cantarut. Al à 140 pagjinis, une ande di fumut, plui che di libri, e nuie presit e isbn sul daûr de cuvierte.

MA CUI ISAL L'AUTÔR?
Stiefin Morat al è di Morsan al Tiliment. Al scrîf poesie e prose, soredut par furlan. Al à fat part dal grup di poesie Majakovskij, de esperience di Usmis (moviment di culture rivoluzionarie furlane e planetarie) e di metât dai agns '90 dal coletîf poetic dai “Trastolons”. Al à scrit in rivistis e antologjiis e partecipât a une vore di events. Al à publicât:Tons trastolons, poets cence leç par une lenghe caraibiche (1998) (cun i Trastolons), Tananai (2001) (cun i Trastolons), Donald dal Tiliment (2001). che tal 2007 al è stât senegjât par un radiodrame trasmetût de Rai regjonâl. Mugulis, I ultins piratis dal Tiliment (2005). Tal 2010 al à publicât Isulis, Kappavu Edizioni..

Une storie fûr cu la cassele contade di un dai doi protagoniscj, Pidins, che insieme cun Saco al va di ca e di là intun Friûl che al somee fantastic, ma ancje dai fumuts e reâl. Pidins brâf a zuiâ a balon, Saco a drogâsi cu lis budiesis, e cun lôr, framieç di aventuris strampaladis, Donald, Duck, paperino insome, propit chel de disney, che al va ator par lis pagjinis come un vêr vip de storie. Fra pachis, casins, tristeriis, aventuris di no crodi, la storie e je trasversâl e strambe, e dut si pues disi, ma no che no vedi fantasie!

MA A CUI I PUEDIAL PLASÊ?
A chei che no àn fastidis a zuiâ cu lis lenghis e a lei une lenghe mate, cjacarade e fûr dai schemis; a chei che ur plasin i fumuts e che a cjatin in te fantasie e tal miscliçament dai gjenars un valôr. A chei che ur plasin i b-movie, i hard boiled, lis cjoltis pal cûl dai stereotips merecans e i libris che a sperimentin e a àn coragjo.

E SE O AI VOIE DI CJOILU?
Nol è cussì facil. Forsit lu cjatais a Onde Furlane, e su cualchi bancut di libris furlans.
Forsit ae Friulibris ma forsit plui no che si. Magari domandant, o lant a cjolilu in biblioteche, se al ves di jessi... si acientin sugjeriments tai coments.

mercoledì 25 novembre 2015

La buinore


Al jeve dal jet,
al cruste un crostul,
al brancole pe braide,
al molç la More,
al regole il rest,
al siere il sierai,
si urtie tal ort,
al brame un brugnul,
al cjol cjariesis,
al solsede cun solêf,
al ripe un rap,
al romp il ramaç,
e vai la vît.
“O ai ai,
ûfs, uis e urtiçons!”
Une moscje e cibiscje
e al craçule il crot.
Si sinte su la sente,
al guste di gust,
e al glot un got.
Si incuchìs, 
si insunìs,
si indurmidìs.
Barcjis di bêçs,
cariolis di carantans,
dulintor dut indorât
e fantatis di fantasie!
Paf un pataf!
Spac spaventôs!
Sveiti svelt!
Jeviti, moviti,
A son sîs di orloi,
Su po, vierç i voi!
di Michele Vuardianut Calligaris

martedì 24 novembre 2015

Contis di famee a Udin

E e je rivade la ore de prime presentazion uficiâl di Contis di famee, il libri dal vuestri fidât Ostîr jessût pe Kappa vu il mês passât e che al à bielzâ vude une anticipazion inte rassegne Ce contino a San Zorz, ma che nol à vût inmò un batesim dut par lui.
Si che duncje, propit devant di Nadâl, pront par jessi ficjât sot l'arbul, ve chi,
ae librerie Ubik di Udin, vinars ai 4, tor 6 sot sere, une biele cjacarade cul autôr. 
La fasarà la scritore udinese Alessandra Zenarola, che pûr jessint une letore e scritore di lenghe taliane, e je restade inmagade des contis e e à vût voie di meti adun chest event.
Nol pedeve mancjâ il nestri famei de Ostarie, Checo Tam, che al leiarà cualchi conte,
E jessint che o savês che l'Ostîr al invente simpri une, par ducj chei che a àn za let il libri, ve li, 
dome in cheste ocasion si puedarà scoltâ une conte inedite, scrite pe ocasion, 
dal titul che al è dut un program: "Ore di murî".
Parsore la locandine par furlan, chi sot, chê par talian.


lunedì 23 novembre 2015

La modernitât


Su chê lungje taule, che Berto si jere fat lassâ di so nono, indulà che une volte par contâ i fruts che si sentavin ator ator a servivin dôs mans, Berto, Sunte e Luciana si jerin sentâts dongje il barcon par mangjâ in chel toc di taule, tal cjanton, preparât dome par lôr.
Propit su chel toc di taule preparade pal gustâ, che Sunte cun tante uce e veve preparât al jere ogni ben Diu. A jerin dutis chês pitancis che fin di piçule sô mari e preparave par chê zornade di fieste che ogni an si faseve tal paîs.
Par prin, une buine mignestre di brût con tant di tortelins. No mancjave la cuesse dal dindi cuete tal for, cunin cu lis patatis, formadi, salam e la cueste che Berto al tignive di cont inte cantine, soredut par fiestis di chê fate.
In chê cusine, ancje se jerin dentri trê Cristians, tant al jeri il cidinôr, che si sintive par fin il bati des alis di une pavee che e svolave ator ator dal lampadari, simpri piât, colpe de pocje lûs che e jentrave dal barcon.
Par tant cidinôr che al jere ancje in chê stanzie al pareve propit che la cjase e fos vueide, se nol fos stât che ogni tant, jenfri un bocon e chel altri, di sintî il cinglinâ di pirons, sedons e curtìs o il lôr rumôr cuant che a sbatevin tai plats. Nuie altri.
Berto, Sunte e Luciana ancje se sentâts insiemi su la stesse taule, ognidun al jere par so cont. Il prin che cuntune man al tignive il piron e cun chê altre une taulute fate cun veri e metal, e dentri in chel folc che ti trai al cjalave une partide di balon. Robis di no crodi.
Sunte, invezit, cun chel gnûf telefonin inteligjent, comprât di cualchi zornade e cjalave il video che si jere scjamade di internet par viodi la Messe dal Pape. No veve podût viodile inte television in direte, colpe i lavôrs dal gustâ.
Luciana, la fie, intant e cjacarave, no si sa cun trops, oms o feminis ch’a fossin, fracant i dêts su la tastiere di un telefonin plui inteligjent di chel di sô mari. Di sigûr in chel slavanderi di cjacaris, e barufave ancje cul so morôs. Di chest si jere acuarte ancje Sunte, che jenfri une bocjade e une cjalade tal video dal Pape, lu veve capît viodint la sô muse tant avilide.
Tal curtîl, intant, al jere jentrât barbe Mario che di spes a chê ore si presentave, soredut tes zornadis di fieste, par bevi il cafè insiemi ai nevôts. Sintint tant cidinôr, chel om, intun prin moment, si jere spaurît. Mancul mâl che cjalant jenfri il barcon al vodût chei trê batocjos, sentâts e cidins, ognidun cjapât tal so imprest.
A viodiju in chê maniere dibot si meteve a blestemâ, ancje parcè che al jere a pene scjampât vie di cjase cence saludâ la femine, che e jere di plui di un ore che e fevelave tal telefonin.
“Mats, il mont al è fat propit di mats. Pense tu – si diseve, barbe Mario, fevelant di bessôl - in famee no si fevele plui nancje tra om e femine…, tu podis crodi alore cui fîs..... E fossial dome chest…. Ce brut mont che si fâs indenant, ognidun par so cont. Diferent di une volte che si fevelave ancje cu lis bestiis, e tai tai curtîi dal borc si sintive vuacâ i cjans, cjantâ i gjai, berghelâ une comari o vai cualchi frut. Cumò no son plui nancje chei, al somee di jessi tal cimitieri.
E cjalant dentri in chê cjase di mumiis, sintint tal cûr tante nostalgjie i pareve di jessi tornat indaûr tal timp. Si viodeve frut, sentât in chel lunc toc di taule no cuvierte da tavaie, cun i siei fradis, cuant che, finît di gustâ ducj insiemi, a intonavin une cjançon, jenfri lis blestemis dal nono, che sentât dongje dal fuc si jere impisulît.
di Nello Malisano

venerdì 20 novembre 2015

La vilie di San Zuan

Jere la sere de vilie di Sant Zuan, e a Davai, un paîs de Cjargne, ancje in chê sere, come che si faseve ogni an, une clape di fantatis si jerin cjatadis dopo il rosari, a cjase di Mariute par pierdisi intun zûc che al induvine il destin di ognidun.
Chel il zûc che di ete in ete, come che e vûl la tradizion, lu fasin dome in chê sere lis zovinis dal paîs.
E cussì ancje in chê sere a vevin començât chês fantatis cuntune di lôr che e jere jessude fûr tal curtîl, intant che chês altris dentri te cjase a vevin platât tai cjantons imprescj de cjase. 
Par prime, come parone di cjase i à tocjât a Mariute, e dopo une e dopo un’altre chês altris, tant che il zûc al è lât indenant di bot fin a lis oris piçulis. Une volte ladis fûr, chês fantatis, ogni dune, veve, une volte tornade dentri, di ciri i imprescj che chês altris a vevin platât. 
E a secont di cemût che ju cjatave e podeve cognossi i so destin.
La clâf, la tace, il pietin a jerin i imprescj plui doprâts in chel zûc. 
Cussì se la fantate che jentrave e cjatave subit la clâf voleve dî che jere dongje a un matrimoni cuntun fantat bon paron e cun tant di cjase. Se invezit e cjatave la tace par jê no restavin che lagrimis di butâ par dute la sô vite. Infin se e cjatave il pietin voleve dî che e varès cjatât tal troi a jê destinât dome grops di disgredeâ. 
Cussì ancje in chê sere par dute la gnot Gjiovane, Mariute, Lisute, Alme e vie indenant, fûr e dentri fra chê cjase e chel curtîl a son ladis indenant cun chel mostri di zûc fin a lis oris piçulis.
E par fortune San Zuan cun dutis lôr al someave che al fos stât propit bon e gjenerôs. Dutis cence tant scombati a pene jentradis a vevin cjatade la clâf il simbul de fantate fortunade.
Pecjât che tal doman Gjovane lant a balâ e à cognossût un fantat che le à striade. Biel pardabon e cun chês mostacjutis, chei cjavei neris e cun chei voi di cjamoç i à smot tal cûr la suste dal amôr. 
Puare Gjovane chel biat al jere si biel, ma nol jere paron nancje di un claut e cun di plui no i pocave tant nancje lavorâ. 
Propit puare frute, il destin cun chel om che i à metût su la sô strade le à propit tradide. L'amôr al è vuarp e ancje jê e je restade svuarbade.
Nuie ce fâ, Chel al jere il so destin, plui potent de gracie che al sere prime i veve prometût il zûc di San Zuan.
di Mariangela De Campo

mercoledì 18 novembre 2015

La potence de lenghe taliane e inmagà Vigji Rost

Vigji Rost al veve cuatri fîs batiâts cul non di: Visto, Firmato,Timbrato e Spedito.
Vigji al veve fat dute le vuere dal '15 come puarte-ordins dal uficiâl di comant.
A Vigji i lave al cûr di vê une fie par dâi il non di Vitorie, ma le femine viodint il patriotisim da l’omp, i veve sierât l’ufici di colocazion, mai mai nol vessi vude intenzion di continuâ a batià chei puars fruts cun peraulis dopradis dal colonel tal spedî e ricevi ordins.
Di Lussian IW3 QRC

lunedì 16 novembre 2015

Ce brut restâ bessôi


Avilît, Sergj al cjaminave planc planc intune di chês stradis plui internis rispiet a chês che passin tal mieç tal paîs, indulà che cjatâ un cristian al è plui dificil che viodi un cjan inte glesie. 
Sô mari e so pari e jerin muarts di un pieç. Amîs ‘nd veve nissun, un pôc pal so caratar, ma ancje parcè che une volte tornât di militâr, cui par une femine, cui pal lavôr, cui invezit parcè che plui il timp al passave e plui al deventave cagon a jerin sparîts. Insome ju veve ducj pierdûts
Cu lis feminis, lu stes, nol veve vude tante fortune. A part Glorie, che putane di Martignà che cuant che al lave a cjatâle, su chel jet simpri ben fat come Diu comande, no dome lu faseve gjoldi cul so cicin, che 'nt veve tant, ma i regalave ancje un fregul di cûr. Fat chest che al jere ce che no i faseve pesâ chês dôs cjartis di dîs che ogni volte al veve di lassâi. A dî la veretât, plui voltis al veve pensât, che se no fos stade une putane e sarès stade le uniche femine che al varès vulintîr maridade. Ator ator, in chê dì, la fumate e jere tant penze che al someave e vês glotudis lis cjasis e lis stradis e che dut il mont si fos fermât.
Ma indulà al levial Sergji in che brute zornade? Cui sa, forsit no lu saveve nancje lui. E jere domenie, e al cjaminave des bandis de glesie dal Sant dal Paîs. Salacor al sperave che in tant cidinôr, fermantsi fûr di chel lûc sacri di podê scoltâ chei cjants che a jessevin di dentri chei mûrs. I plasevin une vore e di spes si fermave a scoltâju ancje se i fasevin tornâ in inment cun tante nostalgjie il ricuart dai timps de sô zoventût, cuant che ju cjantave ancje lui. 
Dopo chês pagjinis che al jemplave ogni dì cul ingjustri, scoltâ chês vôs che i tocjavin il cûr e jere la sô plui grande passion.
Ma in chê dì e jere propit une brute zornade. Colpe di chê fumate che e veve fermât il mont Bepo, Meni, Marie, Sandri, Rosute che a vignivin cuasi ogni dì a cjatâlu, cualchi volte barufant, par fâsi meti dentri ancje lôr jenfri lis pagjinis di chel lunc libri che di une vore i timp al scriveve in chê dì no si jerin presentâts nancje lôr.
Une zornade propit grise, tant disgraciade che ancje i unics bregons che no i strenzevin la panze, cuant che ju veve metûts intor, la lôr cerniere si jere rote.
Ma là jerino lâts che siei unics amîs che e vignivin a cjatâlu saltuçant, 'mò ridint, 'mò vaint su lis riis di chês pagjinis che ancjemò al veve di jemplâ? 
In chê dì l’unic che si jere presentât al jere stât Risieri che cun di plui i jere passat denant dai voi cuant che fûr de glesie si jere acuart che lis puartis di chê plêf a jerin sieradis. Si che brâf om che si jere picjât sul ramaç plui bas dal cacâr.
No no, ancje se al jere un brâf om, cun chê cuarde tal cuel e cun dute che malore che lu veve fat deventâ mat e che jere ancjemò scrite tai siei voi nol podeve metilu dentri tal so libri. 
“Ancje se di vîf al jere un bon om e i volevi tant ben o ài di parâlu vie dai miei vôi, si diseve Sergji.” Miôr che si pierdi ancje lui inte fumate."
Fossie stade vierte almancul une ostarie, ma di cualchi an, dutis lis fiestis, magari cussì no, tal paîs, a jerin sieradis ancje chês.
di Nello Malisano

domenica 15 novembre 2015

LiO: Contis di famee di Raffaele Serafini

Lets in Ostarie:
CONTIS DI FAMEE
di Raffaele Serafini

CE LIBRI ISAL?
Un librut di chei de golaine de Kappa vu La Comugne, che e ten dentri sedi la riviste, sedi oparis di narative furlane. Al è fat dut di contis, scrit di Raffaele Serafini e finalist dal Premi San Simon 2014. Lunc 128 pagjinis, al coste 12euros e al à dentri 14 contis, plui une che e fâs di cornîs.

MA CUI ISAL L'AUTÔR?
Raffaele Serafini, al è il nestri e vuestri Ostîr de Ostarie, che al à fat des contis curtis une direzion di ricercje de sô narative e al scrîf di spes di gjenar fantastic, ancje se nol dinee chei altris. Altris contis sôs si puedin cjatâ su cheste ostarie inte pagjine dal Ostîr. In bande de Ostarie, l'autôr al à ancje il blog gelostellato, par talian, e Salvadeat, par furlan. Al scrîf pensîrs e al met fotografiis suntun altri. Al à vût publicaziont se ricognossiments in cetancj concors, sedi in lenghe taliane, sedi in lenghe furlane, ma cheste e je la sô prime publicazion.

Une schirie di contis curtis ispiradis aes vicendis di une famee dal Friûl de basse (Talmassons, Vuirc, Listize e paîs li ator), intai agns che a straviersin dut il Nufcent fintremai a rivâ in dì di vuê. Imagjinant di cjatâ lis contis intun futûr pussibil, si domandîsi, o miôr, si domande a une cyborgane, ce che al è di vêr. Dentri si cjate storiis curtissimis, e cualchidune plui lungje, che e van devant e in daûr tal timp par contâ, in maniere moderne e une vore lontane de imagjine classiche dal furlan, fats maraveôs e misteriôs, dongje di altris une vore plui normâi. Si passe dal diaul a pes che a slusin, di sassinaments familiârs a matrimonis, di becadis di lipare a cjacaradis normâls, di ogni dî. Vierzint la cuviertine si cjate ancje une "acuile" che e pant l'arbul gjenealogjic de famee des contis. Insom e je une post-fazion di Carli Pup.

MA A CUI I PUEDIAL PLASÊ?
A chei che a an plasê di lei contis curtis che ancje se a cjacarin di robis normâls a son scritis in maniere origjinâl e che a doprin un lengaç moderni e svelt. A chei che no sopuartin lis Contis di famme intundudis come sempliç ricart dal furlan "salt e lavoradôr" che al è bon dome di cjapalis e frignâ, ma ur plasin lis atmosferis cupis, i elemnets magjics e lis sfumadirs neris e cun cualchi tristerie. A chei che an gust di imparâ alc dal Friûl e sul furlan cence inacuarzisi, leint cualchi biele storie.

E SE O AI VOIE DI CJOILU?
Si pues cjapâsi sù e lâ a cjoli une copie scontade drets tal paîs dal autôr, a Sclaunic, li de mercerie-tabachin Gomba, in place, (se si è fortunâts si pues ancje cjatâ cjase l'autôr, al numar 6, - o visâlu prime - e fâsi firmâ il libri).
Si lu cjate in cualchi librerie di Udin, o ancje li di Onde Furlane, in vie Volturno.
E ancje passant a Cjampfuarmit, da Artecornici 
Par comprâlu in rêt drets dal sît de Kappa vu
o parcè di no, come ducj i libris, su ibs.

LiO: SES & barete, di Francesca Gregoricchio

Lets in Ostarie:
SES & barete - contis curtis
di Francesca Gregoricchio

CE LIBRI ISAL?
Un librut di contis curtis, come che al dîs il titul piçul, jessû pe Kappa vu inte golaine La Comugne, tal Dicembar dal 2011. Dentri si cjate une cariolade di contitus - cuasi 20 - scritis di Francesca Gregoricchio e che a messedin il ses e la ironie. Il libri al à 96 pagjinis e al coste 12euros.

MA CUI ISE LA AUTORE?
Francesca Gregoricchio, nassude a Udin, ma che e à vivût un biel toc a Milan, dulà che e à lavorât tant che gjornaliste par radio e televison e tant che copywriter pe publicitât. Par furlan, a dôs mans cul pari Gianni, è à publicât il libri par frutins Lis storiis di Piçul, la lune e l'aiaron (Kappa vu). Cumò, tornade in Friûl, e lavore tant che editor, ilustradore di libris par fruts e inte promozion di publicazions. E je presinte ancje chi su contecurte, inte pagjine dai contecurtârs.

Vincj contis, dutis diferentis ma dutis golosis, che a cjacarin di ses. Sedi esplicit, sedi dome lumât, il ses al è sì protagonist, ma plui di spes i vêrs personaçs a son la ironie, la stupiditât di om e femine, i difiets e i pecjâts umans. Cuasi simpri sierant cuntune batude, une sorprese o un ribaltament, in ogni conte si conte alc, e alc altri si lasse intindi. Lis contis si lein intun glotâr, cence fermâsi, sedi par che son dutis curtis, sedi par che il lengaç al è sclet e svelt, une vore moderni e cuntune grande abilitât di "savê contâle ben". Efiets colaterâi: ti ven voie di fâ ses, ma ridint.

MA A CUI I PUEDIAL PLASÊ?
A chei che no àn pôre di cjacarà di ses e a chei che le àn. A ducj chei che i plâs fâ une ridade, e che no àn voie di cjapâsi masse sul seri. A chei che i plasin lis contis curtissimis, che a durin ancje dome une batude, magari cuntune scriture ferbinte e clare. Aes feminis, che si sa, tal ses, a son lôr che a puartin la barete. E ai oms che ur plâs il ses, ancje se la barete no la puartin.

E SE O AI VOIE DI CJOILU?
Si lu cjate in cualchi librerie di Udin, o ancje li di Onde Furlane, in vie Volturno.
Par chei lontan dal Friûl, si pues cjolilu in rêt sul sît de Kappa vu, o su ibs.

venerdì 13 novembre 2015

Ereditâts

Al jere rivât il moment, alc al doveve sucedi, nol saveve ce. Nol olsave a dî di no a nissune ereditât. I siei parincj, cuant che i lôr vielis a partivin…, i puartavin la mobilie che no volevin tignîsi tes gnovis cjasis: - par mancjance di spazi – i disevin. 

Intant, il vieri cjasâl di Gjiso al someave une boscaie di scarabatui opacats dal polvar e dal timp, cassetons che a tufavin di vecjo, posadis di alumini e di leton, cocjetis di len e di fier, caruladis e rusinidis, paions cun maglis smavidis, suiadis cun sorei jevâts e amonts, materàs di grene e di lane, scunis intaiadis, fotografiis di puescj che nol veve mai viodût e ritrats di personis che nol veve mai cognossût, ma che in ogni câs e a traviers di lôr, lui al jere chel che vuê al jere.

Cuant che Gjiso al traviersave lis ingrumadis stanziis, al capive che i ogjets cumulâts, si lamentavin ore presint des vecjis beghis che no vevin podût cuietâ, a dispiet dai tancj agns passâts. 

Al ricuardave che une sere, tornant a cjase di vore, al cjatà une tasse di mobii tal curtîl. Tacât cuntune puntine un biliet al diseve:
- O soi to cusin, il fi di tô agne Marie, tu varâs ben savût che jê… puarine. Ti lassi cualchi so ricuart. Mi displâs tant di no vêti cjatât, o volevi saludâti, sâstu? Mandi.

O come chê altre dì, che jentrant in cjamare sô, al cjatà dôs cjadreis mai viodudis li prin di chê ore … 
- Sacraboltadis, che il folc us trai, ce fasêso ca, cui us à metudis?

Cun dut chest, al scomençà a sintî che il so spazi vitâl si leve ridusint a sbreghebalon. Ma parcè po, no jerial mai rivât a fâ chel che a fasevin ducj chei altris, liberâsi dal vecjo, dâ une man di cjalcine e meti robe gnove?

Tal doman adore al partì prin che il soreli al fasedi cucuc, al veve bisugne di lens e dal fresc de matine. Al jere cjapât dal lavôr, cuant che un aiar imburît i puartà il sbatocjâ di cjampanis a martiel: alc di brut al sucedeve. Lajù insomp, bande cjase sô, si viodevin fum e flamis che si levin fasint simpri plui menaçosis. Plui adalt a levin, plui te rilassade e serene muse di Gjiso, une bocje di ridi si orlave.
di Galliano di Buenos Aires

mercoledì 11 novembre 2015

Il saret


Autun 1917; dopo la disfate di Cjaurêt a stan par rivâ i Todescs e la stradalte e je plene di int che va viers Codroip. Oms, feminis e fruts, bandonade la cjase e la campagne a scjampin, puartant ce ch’a puedin. Vuelin ducj rivâ a passâ il Tiliment prime che a fasin saltâ il puint. Cjars tirâts di un cjavalut e caretis tiradis a man, cjamâts di dute la massarizie che a rivin a puartâ, a vegnin indenant cun fadie. Tal mieç di chê sdrume di int e cjars, al ven indenant un saret tirât di une cjavalute blancje, menât di un siôr cu la scorie in man. Si viôt di lontan ch’al è un siôr, ch’al à un biel capot cul cuel di pelice e un cjapielut di feltri cu la plume. E po, dome i siôrs e viazin cul saret.
Bepo e Lussie, che son a stâ a un tîr di sclop de stradalte, dal curtîl de cjase e vjodin preocupâts che caravane. Lôr no àn pensât di scjampâ. La tiere e la cjase e son dal paron dal paîs e lôr, puars fituai, cui doi fîs in vuere, a tirin indenant ta la miserie plui nere. No àn plui nuie. I soldâts talians i àn bielzà recuisît la vacjute e dutis lis bestiis dal curtîl, lassantji dome une cjarte cui timbris; e cui timbris no si jemple la panze. “Sarà ce che Diu al vorà”, a pensin, e forsit i todescs no saràn piês dai talians. Cussì a spietin, tirant indenant cun cuatri fueis di lidric e cuntun pocjis di patatis e di panolis, che Bepo al veve soterât ta l’ort.
Strombetant, si fâsin strade dôs camionetis di soldâts. Plens di premure; forsit i ultins uficiâi de ritirade che a vuelin passâ a la svelte, prin che ju cjapin i mucs. La int e cîr di tirâsi in bande par lassâju passâ, ma plui di cualchi carete e riscjie di lâ tal fossâl. Al saret dal siôr i vâ piês; nol fâs a timp a tirâsi in bande che une camionete i dâ une pocade che lu bute cuntune ruede tal vueit. La cjavalute e si ombrìs e si bute a man drete. Il saret si ribalte tal fossâl e il siôr al reste sot. La cjavalute, spacadis li cenglis e rive a suiassile e e scjampe pai cjamps, spauride.
Bepo e Lussie, viodude la sene, si fasin dongje par puartâ aiût. Cualchidun de caravane i jere bielzà lât dongje al siôr e po al jere tornât pe sô strade. Il siôr al è sot dal saret e al è ni vore malcuinçât. Tirât in bande il saret, a cirin di movilu ma lui al sunsure “Nooo…”; al devi jessi dut rot dentri e un fîl di sanc ai jes dal cjanton de bocje. A capissin ch’al va pai ultins e no puedin fâ altri che tignîji la man, par dâi coragjo. Il siôr al rive a sunsurâ “Graciis … graciis ...”. Al capìs ch’e je la sô ore e che si sta distudant. Po al à un salustri e zirant i voi viers il saret, ribaltât dongje di lui, al rive ancjemò a sunsurâ: “il saret … il sa …” e e nol rive a finî la peraule.
Su la stradalte la procession no si ferme e nissun al fâs câs a chê tragjedie; ’nd àn avonde di pensâ par lôr. Il siôr nol vêve ni tacuin ni documents, che forsit chei che i jerin lâts dongje subit, i vevin puartât vie. Cussì no si è savût cui ch’al jere. Bepo e Lussie no an cûr di lassâ chel muart bandonât tal fossâl, che a podaressin rosealu lis bestiis. Cussì, par caritât cristiane, Bepo al vâ a cjoli la pale e lu sotere su l’ôr dal fossâl, tal so capot cul cuel di pelice e cul cjapielut di feltri cu la plume, su la muse.
Prin di tornâ a cjase Bepo al cjale il saret, cussì biel, di len lustri. Robe di lus che dome i siôrs e podevin permetisi. Al à une ruede rote e une stangje crevade, ma a si podares comedâ e cussì al decît di puartâlu a cjase.
Sfadiant no pôc, lui e Lussie lu tirin fûr dal fossâl e un pôc a la volte lu strissinin fin a cjase. Lu metin sot la lobie cun parsore i tocs de ruede e lu cuvierzin cuntune tele cerade. E e si dismentein di lui.
I agns de vuere e son dûrs par ducj, ma Bepo e Lussie e rivin a puartassâle fûr. Dai fîs no àn plui gnovis di un biel pieç e lôr a spêrin simpri di tornâ a viodiu, e a prein par lôr.
Une matine di Novembar dal ’18, Bepo e Lussie a sintin di lontan lis cjampanis di Codroip, po chês di Rivolt, di Lonche, di Bertiûl e a capìssin che e je finide la vuere. Bepo e Lussie si strenzin a lunc, a si bussin e si metin a vaî de contentece: ”Cumò e tornaràn ancje i fîs”, a pensin. Ma i fîs no tornin. Une dì e si presentin doi carabinîrs a puartâ une grande buste zâle, ur fâsin il salût e po a van. Te buste e son dôi papîrs cun dôs madais di bronç. Il Re ur ringracie pai fîs “… caduti per la Patria …“ e cun chel a ju paie.
A Bepo e Lussie ur cole il mont intor e a vain fin a no vê plui lagrimis tai voi. “Cemût fasarìn a tirâ indenant?” a pensin disperâts. “Cumò il paron al tornarà a volê il fit. Ma cence i fîs a judânus te campagne, cemût fasìno?”. Bepo al è plui avilît di Lussie e al sta oris a cjalâ fûr dal barcon, cence dî nuie. “Al à pierdût la voie di vivi” e pense jê e i dûl il cûr a viodilu cussì. Une dì i ven un pinsîr “Parcè no metistu a puest il saret?” i fâs. Bepo, plui par no dâi cuintri che par altri, si met a vore. In doi dîs al comede il saret e cumò al è content di vêlu fat. Nol à un cjaval par tirâlu, ma d’istès al clame Lussie. “Monte su chi lu provìn!” fâs Bepo. Lussie, un pôc imbaraçade e ubidìs riduçant, e Bepo, tal mieç des stangjis, la mene ator pal curtîl. “Gjie, gjie, voo, voo” e fâs Lussie ridint, e ancje Bepo al rît content. Al jere cetant timp che no ridevin cussì.
Zirant pal curtîl une ruede dal saret e monte sù di in toc di len ch’al jere par tiere, e e fâs un salt. Lussie e sint un sunôr strani, come a scjassâ une casèle di clauts; ma no son clauts. Ancje Bepo lu sint e al torne a passâ cu la ruede sul len, par sintî miôr. “Al è alc sot la sente” al fâs Bepo. Cun fadie al rive a disclaudâle e al cjale sot. Ben scuindût ta un cjanton, al è un sacut di vilût, ni vore pesant. Lu disgrope e lu ribalte par tiere. Si no ur ven un colp ur mancje pôc. Un grum di monedis di aur e di arint a lusin tal soreli. Liris talianis, Marengos e Talars di Marie Taresie; un capitâl. Son cence peraulis e spaventâts a chê viste; ”Bisugne taponâ chescj bêçs” e fâs Lussie, ripijantsi de sorprese. “Se cualchidun al ven a savêlu, nus copin par puartanusju vie”. Bepo al ten cualchi monede e il rest lu met intune cassete, che al cale tal poç. Il dì dopo al va a Udin e al torne cuntun tacuin gnûf, plen di cjartis di mil e ancje di plui piçulis. Cheste fortune ur gambìje la vite. Bepo al fâs ancjemò ni vore di viaçs a Udin e cumò la cjase e la tiere e son sô. Il vecjo paron, lât in disgracie, parvie che i fituai cu la vuere no i àn pajât il fit, ur à vendût dute la campagne e cumò Bepo e Lussie e àn i fituai ch’a lavorin par lôr.
Cumò Bepo al vâ in paîs cul saret, tirât di une cjavalute blancje, e cuant ch’al passe la int lu salude tirant jù il cjapiel “… siôr Bepo!”, e ogni volte i lusin i voi. Nissun al olse domandâi cemût ch’al è deventât siôr, ancje se ducj a san che la vuere e je simpri une disgracie par tancj e une fortune par pôcs.
Là jù su la stradalte, su l’ôr dal fossâl, e je une tumbulute di tiere cuntune crôs cence non. Cualchidun al’à scrit cul lapis “Graciis”, e un vasut di flôrs frescs nol mancje mai, sot chê crosute.

di Pauli Jacuss (IV3IAN)

lunedì 9 novembre 2015

Il piês nemì


Comuniscj? Burlons chei di Pol Pot, beoi chei di Stalin. Fassiscj? A fasevin ridi. SS? Bogns al plui par fâ une scampagnade come cun chei di Bin Laden. ISIS? Diletants. No, no, il piês nemì par Jacum al jere il so vicin di cjase, chel che la domenie di matine, invezit di lâ a messe, al meteve in moto il rumorôs imprest par soflâ vie lis fueiis. Chel che al brusave di dut tal so for: bancâi, plastiche, mobii di formiche, gomis... e cussì Jacum nol olsave vierzi un barcon par no intosseâsi.
Ma Jacum al jere lât li dal Marsiliês, il bintar dal paîs, chel che al veve lavorât in France... chel là po... sì che lu cognossês... al veve brusât lis barachis e lis muiniis lu vevin denunciât... al veve vuadolât gno barbe sul sagrât dal paîs... uh ce tantis botis che al veve cjapât gno puar barbe ta chê dì...
Il Marsiliês al cognosseve ducj ma propit ducj i malandrins, ancje i forescj, financje la "mala" balcaniche!
E cussì, cun cualchi centenâr di euros cumò Jacum al veve un biel BAZOOKA e un sôl colp... nol varès vût di sbaliâ!!!
di Milio dai cjans

domenica 8 novembre 2015

Lets in ostarie: Scûr di lune

Lets in Ostarie:
SCÛR DI LUNE
di Checo Tam

CE LIBRI ISAL?
Un librut - di chei picinins che o vin za vût fevelât - de golaine de Kappa vu La Comugne, fat dut di contis e scrit di Checo tam tal 2008, cun 115 pagjinis, e cuasit une cuarantine di contis.

MA CUI ISAL L'AUTÔR?
Checo al è il famei de cheste Ostarie, prin di dut, e il plui grant, par cuantitât, costance e cualitât, fornidôr di contis di Contecurte. 'nt cjatais une sglavinade, te pagjine dai contecurtârs, cuasi simpri curtissimis, cuasi simpri cun venaduris fantasientifichis e sureâl. Cun di pluie al è la vôs fisse dal ostîr intai events dulà che al è di lei par furlan. No content, al è il cjantant - Francis - dai Francis and the phantoms, autôr di altris libris, sunadôr di sax, e di agnorums, vôs dal program radiofonic Indigo, su radio onde furlane, al sabide di sere aes 9 sot sere.

MA CE ISAL DENTRI, DI PRECÎS?
Contis! Une vore di contis, cualchidune che no jemple une pagjine, cualchidune dôs o tre. A àn in tantis un leam cu la fantasience, soredut chê dai B-movie merecans, ma di spes la fantasience e je dome un pretest par contâ dai paîs di chenti, a tacâ di Pavie di Udin, o de int furlane e dal Friûl, cun ricuarts che a van indaûr tal timp restant precîs e inmagants. In tal contâ no si tire indaûr la man in fat di origjinalitât, difat, si cjate dispes il naradôr che si rivolç dret al letôr, si cjata AE tal puest de e, si cjate siums, musiche, ma ancje contis gjenuinis e poetichis, dongje di sei cuasi poesiis o cjançons. Insome... al è une vore dificil definîlu, pe sô trasversalitât.

MA A CUI I PUEDIAL PLASÊ?
A chei che son stufs di contis normâls e a àn gust di misturâ gjenars leteraris e di fâlu in struc. A chei che no abadin tant al scrivi in maniere didatiche, ma lu sorpassin a man drete, cu la fantasie. A ducj chei che a àn voie di provâ a lei cualchi conte di Checo achì su la ostarie e la cjatin biele, di vê voie di leint une altre. E a chei che ur plâs lei robis stranis, dulà che Selvucis al è tant che un Univiers, e contrari.

E SE O AI VOIE DI CJOILU?
Intes seradis de ostarie, inte cariole dal ostîr, a varessis di cjatâlu, o si no li di Onde Furlane, in via Volturno, baste sunâ il campanel e fâ lis scjalis cun 10euro, o si no in cualchi librerie di Udin, o sul sito de kappa vu, su ibs, o insome, sgarfant tal web si cjate

venerdì 6 novembre 2015

Gargantua cuintri i Panzergrenadieren

La grande bale di fûc e sclope in milante sclesis. Une grande colone di fum neri e penç si alce cuant che i pelegrins a clotein tal desert. Isal stât il Signôr dai esercits a tirâ chê bale di fûc?
La gnove si sparnice ator par dute la Tiere: DISTRUZION DAI LÛCS SACRIS!
L'SS-Obersturmbahnfuehrer Juergen Klinsmann al vualme la sene cul binocul a cualchi desene di KM di Jerusalem, dulà che e je stanziade la sô unitàt mecanizade.
“Ce dal diaul isal? Clamait daurman il Komant Ghieneral dal Fuehrer a Berlin!”
“Jahwohl, Herr Obersturmbahnfuehrer!”
E il radiotelegrafist al ubidìs...
Ma ta chel al fâs la comparse su la sene un... gjigant!!!
L'Obersturmbahnfuehrer nol crot ai siei voi! Al berle sec l'ordin...
“Ce dal diaul isal? Clamait daurman il Komant Ghieneral dal Fuehrer a Berlin!”
Il gjigant al berle cun vos tonante: “Clamà cui? Ca no si clame nissun! Cheste storie e fâs schifo! Ce dal caz seiso lâts a fâ a Jerusalem se no seis nancje rivâts a sfrondâ a El-Alamein?
E alore il gjigant al sofle vie il piçul regjiment di panzergrenadieren de Atlantik in scjale 1/32 e il neri trop di SS, simpri in scjale 1/32, che ju integre.
Cumò il gjigant si dediche a un altri gustòs passetimp.
Po al rive un altri gjigant, ancjemò plui grant e cun vistosis mostacjis colòr pél di orangutan. Al fevele cu la vòs dal ton:
“Goffredo, ven! Al è pront di merinde!”

NB: il grat di Obersturmbannfuehrer al corispuint cirche a chel di colonel.
di Checo Tam

mercoledì 4 novembre 2015

Cualchi an dopo finide la vuere


“… Robis di fami deventâ mate. Cui varès mai dit che ancje i miei fîs cjapassin chê brute strade? Nancje vuê, che e je la fieste dal non de Madone no je lade a messe......" 
Di bot e jere ore di cene e Antonella no jere ancjemò tornade a cjase. 
“A balâ ogni domenie e à di lâ, e po’ cun che cotule tant curt che di bot i salte fûr ancje la …. E cui la ten?. Fossie dome jê. So fradi, si è lassât cressi i cjavei cussì tant che di bot i rivin tal cûl. Cun di plui chel nol vâ a messe de gnot di Nadâl.” 
“Forsit cualchidun mi à maledide” – chest si domandave Marie, sangloçant, e fevelant di bessole cu lis lagrimis che i spissulavin jù tal smursiel -. Puarete, no saveve a cui Sant votâsi. No i lave ni su e ni jù che siei fîs a cressessin in chê maniere, ven a stâi lontans de peraule di Diu,cun di plui lant daûr a chês gnovis modis che cui sa indulà che ju varessin puartâts. Daspò chês modis, che di sigûr a varessin ribaltât il mont. 
Lu stes, cence dî une peraule ancje Malie, sô madone, sentade dongje dal fûc, cjapade dai stes pinsîrs si sintive un grop tal stomi.Varès volût vai. Daspò no le lambicave dome chel pinsîr, ma ancje chel di Bepo, so fi, che di un moment a chel altri al sarès rivât a cjase cjoc come dutis lis fiestis. Biel om ancje chel…
Par fortune che ancje in chê sere in tant lancûr al jere rivât a bevi il so taiut, Tilio il fradi di Malie, di cualchi an tornât da Americhe. Un om, no dome bon di cûr, ma ancje savi, gustôs, tant che la sô presince e jere agradide par dut indulà che lu cognossevin. 
Tilio che al veve vivût in Americhe al cognosseve il mont e nol jere un batecul come i siei paisans che vevin cjapât il tren dome cuant che ju veve clamâts il guvier. Ogni dì al leieve il gjornâl e ancje par chest al capive lis robis dal mont. S’intindeve di dut, soredut des modis che in chei timps cun sveltece e cambiavin la vite da int e che a pene finide la vuere e jerin rivadis ancje tal paîs.
Di fantatis cul cûl di fûr, e fantats cui cjavei luncs come lis feminis, in Americhe, 'nt veve viodûts cussì tancj, che a metiju in rie di Udin a saressin rivâts fin a Rome. Fossial stât dome chel. Simpri in Americhe, al veve cognossût i bai che propit cumò e balavin tal paîs e che Antonella e so fradi par chescj e levin mats, a diference di Malie e di Marie che no ju podevin sopuartâ.
Vere, no jerin come chei che balavin lôr di fantatis. Chei pipinots che ju balavin someavin scoreâts. Si intorteavin, par stâ a timp di chês musichis sveltis come vidicis. 
“Son pardabon stupidis, si pierdin dutis dôs, intune tace di aghe. No lis capis, biadis, e stan mâl pai bai e pes modis che cjavalgjin i lôr fantats.”- si diseve Tilio fevelant di bessôl, sentât ancje lui come Malie dongje il spolert, intant che planc planc al beveve la tace che i veve jemplade Marie -. 
“Se i vuestris zovins e van daûr a lis modis e se ur plasin chei bai di cumò, no vês di avilisi. No son chestis lis robis che sledrosin il mont. Lu stes, no vês di vê pinsîrs, se no vegnin sù preots come voaltris dôs, no son mighe delincuents? E po trops sono che van ogni domenie inte glesie a batisi il pet e daspò, no dome in famee, ma par dut, e son piês dal demoni? Cun di plui, cui al à dit che si pree dome in glesie?” 
Cun chestis peraulis, Tilio, viodint sô sûr e sô gnece tant avilidis al veve a provât e confuartâlis, e subit dopo al à zontât: 
“Son puieris, plens di morbin, e chest al promet ben: deventaran di sigûr bogns cjavai. Lassâju che gjoldin, se puedin, la lôr zoventût. Nol è di lôr ch'a vês di vê pôre; non son lôr chei che puartaran il mont in ruvine. Tal câs vês di ve plui pôre di chês porcariis che Bepo di un pieç al sparnice tai cjamps. Son velens che no copin dome la grame e lis bestiis che mangjin lis plantis. No vi si sêso acuartis che in Istât, di cualchi an, no si viodin plui tantis cisilis e che i gnotui e lis lusignis son sparidis cuasi dal dut?. Di chestis robis vês di vê pôre: son chestis che cambiin in piês il nestri paîs, e la vite da int. E piês ancjemò, vês di vê pôre dai miscliçs che doprin tai capanons che àn tirât sù tes nestris campagnis; di chê puce di frait che a rive di chei fabricâts, di chês porcariis, che scjariin dentri ta aghe des busis de paludere indulà che une volte no dome e saltave la tencje e il luç, ma si fermavin a nidià ancje i masurins. Chestis e son li robis che ribaltin il mont e no i bai o i cjavei dai vuestris fantats. 
Vês di ve pôre di chescj afronts a la nature; che tal borc no nassin plui tancj fruts e che tancj lu bandonin par fâ su casermons su lis monts, là che une volte i grîs e jerin i parons. Chestis a son pardavêr lis veris disgraciis dal mont, lis mês pôris. Tilio al fevelavet cun chês dôs feminis al cjalave tal vueit e si jere ingropât. Di sigûr al pensave e Vigje la sô femine, muarte colpe di cancar e par chest restât di bessôl.
Intant tal curtîl si sintive Bepo che cu lis sôs blestemis e dut il casin che, jentrant, al veve fat al veve sveât il cjan. Puaret, spaurît, al vuacave pe pôre.
di Nello Malisano

lunedì 2 novembre 2015

Une letare par Min

Al jere za passât un an di cuant che jê e jere partide par chel viaç là che il timp nol esist ma dome la lûs e la pâs. Min, cussì lu clamavin, ancje se al jere stât batiât “Jacum” come so nono, nol podeve ancjemò rassegnâsi.
I mancjave tant sô mari, ancje se ducj a vevin cirût di stâi vicin par no fâi sintî masse chel vueit. Al jere come se il soreli nol scjaldàs plui e lui al sintive simpri un frêt dentri. I mancjave la sô vôs e ancjemò nol sopuartave il pinsîr di no podê viodile plui, parcè che jê i veve promitût che e sarès tornade prest. Min, scolte, - i veve dit, - Jo o dêf lâ vie par un pôc di timp, a curâmi e tu tu larâs ca di agne Marie. No, jo o vuei vignî cun te, - i veve rispuindût Min, - O ai pôre di restâ sôl. 
So pari al jere cuasi simpri vie, di cuant che al jere partît par lâ a vore in Svuizare.
Cumò al jere li cun chê letare tes mans che i tremavin e il cûr i bateve fuart, fuart tal pet. Al cjalave la grafie su la buste, e jere propit chê di so mari, le veve cjatade in font dal cassetin de sô scrivanie.
Si jere sentât sul jet e planc a planc cun tante delicatece al veve viert la buste e scomençât a lei:

Min, frut miò,
Cumò tu vâs pe tô strade, jo ti ai compagnât par un toc, cjale che nol sarà simpri facil.
Tu âs di meti in cont che tu cjatarâs tantis dificoltâts, parcè che la vite e je une lote continue. Tu âs di vê fuarce e no pôre se tu cjatarâs ostacui, dut si pues superâ parcè che dut ce che al ven al à di jessi part de nestre esperience di vite. Tu cjatarâs un altri ben, diferent ma une vore grant e impuartant che ti compagnarà tal to viaç.
Ma no sta dismenteâ i siums di frut, che la tô anime no si indurîsi tal timp, ancje i oms a àn dirit di vaî, di emozionâsi.
No sta pierdi il to spirt di frut e cîr di condividi cun cui che ti sarà dongje ogni moment, par vivi in doi i ricuarts plui biei.
Jessi di bessôi al è come stâ tun zardin là che la anime e devente secje e i flôrs no ‘nd àn plui profum. No sta dismenteâ che par ricevi il ben si dêf dâlu e par podê amâ si dêf vê rispiet, di vê simpri Amôr pes robis semplicis ma che a restin tal cûr, di no pierdi mai il gust di smaraveâsi. Viôt di amâ cheste tiere cussì biele che Diu nus à dât, cheste vite che o vin di regâl, e je dome une, vivile cu la magjie di un frut.
Va pe tô strade e no sta voltâti indaûr. 
Tu âs puartât il soreli te mê vite e ce che o vin vivût insiemit al à dome un non “incjant”. Ti vuei tant, tant ben.
Mame

Un vêl i taponave i voi intant che lis lagrimis i corevin jù pe muse. 
I pareve che jê e fos li vicin di lui, che i disès:
Min, no sta vê pôre, jo o sarai simpri cun te.
Al veve voie di cori fûr , di respirâ aiar.
Il soreli al jere za alt e Min al sintive pe prime volte chel clip de primevere.
I plaseve di lâ a sentâsi su la piere vicin dal rosâr, là che e lave simpri sô mari e dulà che cumò une paveute blancje i zirave simpri ator.
di Egle Taverna